Statut

У складу са одредбама члана 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр. 51/09), на Оснивачкој Скупштини одржаној дана 22.02.2016. године у Београду, усвојен је

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ДИГИТАЛНА СРБИЈА

Члан 1.

Удружење (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области обуке, едукације и примене информационих технологија, комуникација, софтверског инжењерства, дигиталних медија и сајбер безбедности.

Члан 2.

Циљеви Удружења су организовање активности на обуци, едукацији и примени информационих технологија, комуникација, софтверског инжењерства, дигиталних медија и сајбер безбедности деце и младих, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења информационих технологија.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

Организује, само или у заједници са другим организацијама, предавања, семинаре, саветовања, стручне скупове и друге облике едукације у области информационих технологија, комуникација, софтверског инжењерства, дигиталних медија и сајбер безбедности;

Сарађује са унивезитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве информационим технологијама, комуникацијом, софтерским инжењерингом, дигиталним медијима и сајбер безбедношћу;

Организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области информационих технологија, комуникација, софтверског инжењерства, дигиталних медија и сајбер безбедности.

Члан 4.

Назив Удружења је ДИГИТАЛНА СРБИЈА

Назив Удружења на страном језику је DIGITAL SERBIA (енглески језик).

Удружење има седиште у Београду.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. Овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

Бира и буде биран у органе Удружења;

Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

Активно доприноси остваривању циљева Удружења;

Учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

Обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом одсудтву заменик председника Управног одбора.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштинеможе се заказати на образложени предлог Управног одбора, ако и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање прелаже.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлога дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

Доноси план и програм рада;

Усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

Усваја друге опште акте Удржења;

Бира и разрешава чланове Управног одбора;

Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај управног одбора;

Разматра и усваја финансијски план и извештај;

Одлучује о стстусним променама и престанку рда Удружења;

Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удржења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

Организује редовно обављање делатности Удружења;

Поверава посебне послове појединим члановима;

Доноси финансијске одлуке;

Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Супштини на усвајање;

Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статуом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има два члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланстав и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 15.

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удржењима у области обуке, едукације и примене информационих технологија, комуникација, софтверског инжењерства, дигиталних медија и сајбер безбедности, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 16.

Удржење прибавља средства од добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољени начин.

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области информационих технологија, комуникација, софтверског инжењерства, дигиталних медија и сајбер безбедности.

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

\Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 19.

Удружење има печат овалног облика, где је у горњој половини печата уписан назив Удружења на спрском језику, ћириличко писмо, а у доњој половини уписан назив на енглеском језику. У средини печата је лого Удружења.

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

Овај Статут ступа на снагу од дана његовог усвајања на Оснивачкој скупштини Удружења.