DevOps

Instalacija Minikube na Ubuntu

Minikube je besplatna alatka otvorenog koda koja olakšava pokretanje Kubernetesa na lokalnom nivou.
Minikube pokreće Kubernetes sa jednim nodom za korisnike koji žele da testiraju Kubernetes ili da ga svakodnevno razvijaju.
Veliki broj opcija koji je na Minikube postoji i na Kubernetesu, s tim što zauizma manje resursa nego Kubernetes.

Minikube  je idealno okruženje za  razvoj, testiranje i vežbanje.

Preduslov za pokretanje Minikuba jeste da imate već instaliranu virtuelnu mašinu, na kojoj će se pokrenuti Minikube.
Ako želite da isprobate minikube na virtuelnoj mašini Virutalbox morate imati i neophodni drajver.

minikube start --driver=virtualbox

Ako želite vam ovaj drajver bude podrazumevan ovo je komanda

minikube config set driver virtualbox

Instalacija Minikube na Ubuntu

Instalacija minikube na Ubuntu

Korak 1: Ažurirajte pakete

Pokrenite sledeće komande da biste ažurirali sve sistemske pakete na najnovije izdanje.

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install apt-transport-https -y
sudo apt-get upgrade -y

Korak 2: Instalirajte VirtualBox Hyipervisor na Ubuntu

sudo apt install virtualbox-ext-pack

Korak 3: Instalirajte kubectl

Potreban vam je kubectl da biste  upravljali aplikacijama na Kubernetes-u.

curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key -
echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kubectl

Proverite kubectl verziju:

kubectl version

Korak 4: Instalirajte minikube

Preuzmite minikube binarni fajl i učinite ga izvršnim za sve korisnike.

wget https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64
chmod +x minikube-linux-amd64
sudo mv minikube-linux-amd64

Proverite minikube verziju:

minikube version

Pokreni minikube

Sada možete startovati minikube. Slika sa VM će biti preuzeta i konfigurisana za Kubernetes.

minikube start

Obavezno ovde budite malo strpljivi, jer na računarima s manje memorije potraje i do par minuta podizanje Minikuba

Proverite verziju Kubernetesa koju želite da pokrenete:

minikube start --kubernetes-version v.1.18.0

Komanda za pregled nodova:

kubectl get nodes
NAME    STATUS  ROLES  AGE  VERSION
minikube  Ready  master 6m1s v.1.22.2

Pokrenite nginx kontejner:

kubectl run nginx --image=nginx-latest
kubectl get pods
NAME           READY  STATUS  RESTARTS AGE
nginx-585fddf4b-xz7t6  1/1   Running 0     63s

Pristupite nginx aplikaciji:

Kreirajte uslugu tako što ćete otkriti primenu.

Da biste pristupili aplikaciji sa vaše privatne IP adrese, koristite tip usluge NodePort.

kubectl expose deployment nginx --port=80 --type=NodePort
kubectl get service
NAME     TYPE    CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP PORT(S)     AGE 
kubernetes  ClusterIP 10.96.0.1  < none >   443/TCP     9m23s
nginx    NodePort  10.99.26.23 < none >   80:/31728/TCP  10S

Sada možete videti nginx stranicu sa http://moja-ip-adresa:port.

Zaustavi minikube:

minikube stop

Izbriši minikube:

minikube delete

Kubernetes dodaci:

minikube addons list

Omogućite Kubernetes kontrolnu tablu:

Kontrolna tabla je korisnički interfejs Kubernetes.
Možete da koristite kontrolnu tablu da biste dobili pregled aplikacija koje se pokreću na vašem klasteru, kao i da primenite kontejnerske aplikacije u Kubernetes klaster, rešite probleme sa  aplikacijom i kontejnerima, kao i da i upravljajte resursima klastera.

minikube dashboard

Otvoriće kontrolnu tablu u pretraživaču.

Instalacija minikube na ubuntu ne mora da vas ograničava jer kubernetes generalno može da se instalira na sve platforme.

Napišite komentar