DevOps

Šta je Kubectl i kako se koristi

kubectl

Kubernetes alatka komandne linije, kubectl, omogućava vam da pokrenete komande na Kubernetes klastera.
Možete da koristite kubectl za postavljanje aplikacija, proveru i upravljanje resursima klastera i pregled evidencije.
Kubeconfig

Fajl pod nazivom kubeconfig  jeste fajl koji pruža informacije o :

 • klasterima
 • korisnicima
 • imenima prostora (namespaces)
 • autentikacija

Podrazumevano, kubectl traži datoteku u $HOME/.kube/config.

Možete navesti druge kubeconfig datoteke tako što ćete postaviti KUBECONFIG promenljivu okruženja ili podesiti –kubeconfig .

Takođe možete definisati kontekste za brzo i lako prebacivanje između klastera i imena prostora (namespace-a)

Prednost određivanja prilikom koje kubeconfig datoteka koristi:

 1. –kubeconfig flag, ako je definisana
 2. KUBECONFIG promenljiva okruženja, ako je definisana
 3. $HOME/.kube/config file

Da biste videli svoju konfiguraciju, koristite komandu ispod:

kubectl config view

Kada podešavate vaš Kubernetes klaster koristeći minikube ili kops, on će automatski napraviti kubeconfig datoteku u direktorijumu $HOME/.kube.

Ako pravite klaster u AWS-u pomoću EKS servisa, koristite sledeću komandu:

aws eks update-kubeconfig \
 --region < Region >    \
 --name < Cluster Name >

Ako pravite klaster u Google Cloud pomoću GKE servisa, koristite sledeću komandu:

gcloud compute networks create < Cluster Name>

Ako pravite klaster u Microsoft Azure Cloud pomoću AKS servisa, koristite sledeću komandu:

az aks get-credentials \
 --resource-group < Resource Group Name > \
 --name < Cluster Name >

Više datoteka Kubeconfig 

Promenljiva okruženja KUBECONFIG sadrži listu kubeconfig datoteka.

export KUBECONFIG=file1:file2

kubectl config view

Koristite kubectl bez kubeconfig-a

kubectl get nodes \
 --server https://api.myclsuter.yourdomain.com \
 --user myuser \
 --client-certificate my.cert \
 --client-key my.key \
 --insecure-skip-tls-verify

 

Kontekst (CONTEXT)
U Kubernetes-u, kontekst je u suštini konfiguracija koju koristite za pristup određenom klasteru i imenu prostora sa korisničkim nalogom.

Koristi se za grupisanje parametara pristupa pod pogodnim imenom.

Svaki kontekst ima tri parametra:

 • klaster
 • ime prostora
 • korisnik

Podrazumevano, kubectl koristi parametre iz trenutnog konteksta za komunikaciju sa klasterom.

Pogledajte svoj trenutni kontekst:

kubectl config current-context

Prikaži listu konteksta:

kubectl config get-contexts

Podesite kontekst:

kubectl config use-context mycluster

Dodajte ime prostora imena u tom kontekstu:

kubectl config set-context --current --namespace=dev-frontend

Za više informacija, uključujući kompletnu listu kubectl operacija, pogledajte u  dokumentaciji.

Napišite komentar