DevOps

Kubernetes: Vodič za upravljanje kontejnerskim aplikacijama

Kubernetes

Kontejnerizacija aplikacija postala je sve popularnija u poslednjih nekoliko godina, a Kubernetes je jedan od najkorišćenijih alata za upravljanje ovim vrstama aplikacija. U ovom vodiču, razmotrićemo šta je Kubernetes, prednosti korišćenja ovog alata i ključne pojmove koji se koriste u Kubernetes-u. Videćemo i kako je upravljati aplikacijama sa Kubernetes-om, kao i skaliranje i samoizlečenje sa ovim alatom.

Šta je Kubernetes?

Kubernetes je open-source platforma koja se koristi za automatizaciju raspodelu, skaliranja i upravljanja kontejnerima. Ovaj alat omogućava lako upravljanje velikim količinama podataka i aplikacija, što ga čini idealnim za razvoj i održavanje velikih, distribuiranih sistema.

Prednosti korišćenja Kubernetes-a

Kubernetes omogućava automatizaciju procesa upravljanja containerima, što smanjuje potrebu za ručnim radom i omogućava brže i efikasnije razvoj aplikacija. Takođe, omogućava vam da lako skaliranje aplikacija prema potrebnim resursima i samoizlječenje, što povećava dostupnost i stabilnost aplikacije.

Ključni pojmovi u Kubernetes-u

Da biste koristili Kubernetes, potrebno je razumeti neke osnovne pojmove, kao što su Node, Pod, Service, Replication Controller i Deployment. Node je fizički ili virtualni računar koji se koristi za pokretanje containera, dok je Pod jedna ili više instanci kontejnera koje rade zajedno i dele istu IP adresu i resurse. Service je logički sloj koji omogućava pristup pod-ovima preko jedinstvenog imena ili IP adrese. Replication Controller upravlja stanjem pod-ova, a Deployment upravlja verzijama aplikacije.

Upravljanje aplikacijama sa Kubernetes-om

Kubernetes omogućava upravljanje aplikacijama kroz Deployment objekte, koji su odgovorni za automatsko ažuriranje pod-ova. Ovaj proces se zove rolling update i omogućava bezbedno ažuriranje aplikacije bez prekida usluge. Deployment takođe omogućava definisanje strategije za razdvajanje starih i novih pod-ova, što omogućava testiranje nove verzije aplikacije prije što se ona stavi u produkciju.

Skaliranje i samoizlečenje sa Kubernetes-om

Kubernetes omogućava automatsko skaliranje pod-ova prema potrebnim resursima kroz Horizontalni pod autoscaling (HPA). Ovaj proces omogućava da Kubernetes automatski pokreće ili gasi pod-ove prema potrebnim resursima, što omogućava optimalno korišćenje resursa. Kubernetes takođe omogućava samoizlečenje, što znači da će automatski pokrenuti nove pod-ove ako neki od postojećih pod-ova padnu. Ovo osigurava da aplikacija uvek radi i da je dostupna korisnicima. Za sada smo pokrili osnove Kubernetes-a i kako koristiti ovaj alat za upravljanje kontejnerskim aplikacijama. Kubernetes je moćan alat koji omogućava automatizaciju procesa upravljanja containerima, skaliranje i samoizlječenje. Ukoliko planirate da koristite kontejnere u svom poslu, svakako preporučujemo da se upoznate sa Kubernetes-om i koristite ga u svojim projektima. Idemo dalje…

Uvod u orkestraciju kontejnera:

 • Šta je kontejnerizacija aplikacija
 • Zašto se koriste kontejneri
 • Uloga orkestracije kontejnera

Kontejnerizacija aplikacija je proces koji podrazumijeva pakovanje aplikacije i sve potrebne zavisnosti u jedan kontejner, što omogućava da aplikacija bude pokrenuta na bilo kom sistemu koji podržava kontejnere. Kontejneri su privremeni i ne zahtijevaju instalaciju na sistemu, što ih čini pogodnim za razvoj, testiranje i produkciju. Orkestracija kontejnera je proces upravljanja i automatizacije raspodjele kontejnera u okviru distribuiranog sistema. Kubernetes je jedan od najpopularnijih alata za orkestraciju kontejnera i omogućava automatizaciju procesa upravljanja containerima, što smanjuje potrebu za ručnim radom i omogućava brži i efikasniji razvoj aplikacija.

Abstrakcija infrastrukture

 • Kako Kubernetes abstraktuje infrastrukturu
 • Prednosti abstrakcije infrastrukture
 • Kako se ova abstrakcija odnosi na skaliranje i samoizlječenje

Kubernetes abstraktuje infrastrukturu tako što omogućava definisanje aplikacije kroz objekte, kao što su deployment, servis, i slično, a ne kroz fizičke mašine. To znači da se aplikacija može pokrenuti na bilo kom sistemu koji podržava Kubernetes, bez potrebe da se prilagođava infrastrukturi. Ova abstrakcija infrastrukture takođe omogućava lakše skaliranje i samoizlječenje, jer se ne mora brinuti o konfiguraciji fizičkih mašina.

Pod-ovi, čvorovi i klasteri

 • Šta su pod-ovi, čvorovi i klasteri
 • Kako se pod-ovi, čvorovi i klasteri povezuju
 • Primeri korišćenja pod-ova, čvorova i klastera

Podovi su jedna ili više instanci containera koji rade zajedno i dijele istu IP adresu i resurse. Čvorovi su fizički ili virtualni računari koji se koriste za pokretanje containera. Klaster je skup čvorova koji se koriste za pokretanje pod-ova. Ovaj koncept omogućava lako upravljanje velikim količinama podataka i aplikacija, što ga čini idealnim za razvoj i održavanje velikih, distribuiranih sistema.

Deployment-i i Servisi

 • Šta su deployment-i i servisi u Kubernetes-u
 • Kako se koriste deployment-i i servisi
 • Primeri korišćenja deployment-a i servisa

Deployment-i su objekti koji su odgovorni za automatsko ažuriranje pod-ova, što se naziva rolling update. Deployment takođe omogućava definisanje strategije za razdvajanje starih i novih pod-ova, što omogućava testiranje nove verzije aplikacije prije što se ona stavi u produkciju. Servisi su logički sloj koji omogućava pristup pod-ovima preko jedinstvenog imena ili IP adrese.

Horizontalni pod autoscaling (HPA)

 • Šta je horizontalni pod autoscaling
 • Kako se konfiguriše HPA
 • Primjeri korišćenja HPA

Horizontalni pod autoscaling (HPA) omogućava automatsko skaliranje pod-ova prema potrebnim resursima. Ovaj proces se bazira na praćenju metrika, kao što su CPU i memorija, i automatski pokreće ili gasi pod-ove prema potrebnim resursima. Ovo omogućava optimalno korišćenje resursa i osigurava da aplikacija uvijek radi sa optimalnim resursima.

Rolling ažuriranja i samoizlečenje

 • Šta su rolling ažuriranja i samoizlečenje
 • Kako se konfigurišu rolling ažuriranja i samoizlečenje
 • Primjeri korišćenja rolling ažuriranja i samoizlečenje
apiVersion: v1
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-deployment
 labels:
  app: nginx
spec:
 replicas: 10
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 ​​strategy: 
  type: RollingUpdate
  rollingUpdate:
   maxSurge: 1
   maxUnavailable: 0
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   —name: nginx
    image: nginx:1.17
    ports:
    —containerPort: 80

Rolling update je proces koji omogućava bezbedno ažuriranje aplikacije bez prekida usluge. Ovaj proces se bazira na postepenom ažuriranju pod-ova, tako da se nova verzija aplikacije postepeno uvodi u produkciju. Samoizlečenje je proces koji omogućava automatsko pokretanje novih pod-ova ako neki od postojećih padnu. Ovo osigurava da aplikacija uvek radi i da je dostupna korisnicima, što povećava dostupnost i stabilnost aplikacije.

U zaključku, Kubernetes je moćan alat za orkestraciju kontejnera koji omogućava automatizaciju procesa upravljanja containerima, skaliranje i samoizlečenje. Pod-ovi, čvorovi, klasteri, deployment-i i servisi su ključni pojmovi koji se koriste u Kubernetes-u za upravljanje aplikacijama. Rolling ažuriranja i samoizlječenje, kao i Horizontalni pod autoscaling (HPA), omogućavaju automatizaciju procesa skaliranja i obezbeđivanje stabilnosti aplikacije. Ukoliko planirate da koristite kontejnere u svom poslu, svakako preporučujemo da se upoznate sa Kubernetes-om i koristite ga u svojim projektima.

Pojmovi: čvor – Node pod  – Pods klaster – Cluster raspoređivanje – Deployment servisi – Services rolling ažuriranja – Rolling updates and self healing

Napišite komentar